30 junio 2009

UNA PROPOSTA TRAMPA

La Mesa general de negociació, reunida el dilluns dia 29 de juny per negociar la proposta presentada per l’empresa de la revisió global de la relació de llocs de treball, ha conclòs sense acord amb la part social, tot manifestant:

La part social de la Mesa de negociació constituïda a l’empara del capítol IV de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, article 31 i següents, MANIFESTA QUE ESTEM TOTALMENT EN CONTRA de la proposta feta per l’empresa atenent a la següent argumentació:
- Entenem que l’empresa està vulnerant explícitament els principis de legalitat que recull l’article 33.1 i, en concret, “la bona fe negocial”
- Entenem que el procés de negociació global de la Relació de Llocs de Treball i la seva valoració resta inacabat, atès que no s’han negociat les propostes fetes des de la part social, no han estat resoltes les reclamacions, suggeriments i/o observacions fetes des del conjunt dels empleats públics i els seus representants i no s’ha participat, des de la part social, en el procés de valoració.
- Manca documentació que, a més, hauria de ser negociada: organigrama, fitxes de funcions definitives, etc.
- Entenem que la proposta feta no té res a veure amb el procés de la revisió global de la Relació de Llocs de Treball i la seva Valoració.
- Entenem que la proposta pretén la negociació i la modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per al període 2009-2012, no objecte de negociació, ja que es va signar amb la part social el 21 de gener de 2009 i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 26 de gener de 2009.
- Entenem que la proposta pretén aprovar paral·lelament un reglament i/o normativa que no ha estat ni és objecte de negociació i no té res a veure amb la negociació de la revisió global de la Relació de Llocs de Treball i la seva Valoració, més enllà que l’elaboració, negociació i aprovació d’un Reglament ha de seguir un determinat procés legal.
- Entenem que la proposta elimina un subfactor de valoració denominat “autoregulació” que recull l’Acord de condicions en el seu article 12, sense que s’hagin donat els mecanismes establerts.
- Entenem que la proposta estableix tres taules retributives que no s’ajusten a criteris objectius ni motivats i que no respecta l’estructura del complement específic pactat en l’Acord de condicions trencant, així, l’equitat interna.
- Entenem que la proposta conté elements que no s’ajusten a la normativa legal vigent.
- La proposta posa de manifest la mala fe que informa l’actuació dels representants de l’Ajuntament, i determina la nul·litat de la proposta presentada amb la finalitat d’alterar o modificar els criteris estipulats de l’Acord de condicions amb evident desviació de poder i, el que es més greu, tracta de devaluar el contingut de la negociació col·lectiva, amb evident vulneració del dret fonamental de llibertat sindical”.
Per tot això, al no donar-se l’acord a la Mesa - qüestió indispensable per la realització del referèndum -, CCOO no participarà ni validarà un referèndum impulsat en solitari per la UGT (sense CCOO i SPPME) que intenta substituir els mecanismes legals i democràtics que estipulen les lleis.
“DARRERE D’UNA PROPOSTA, HI HA UN OBJECTIU”

Qui té aquest objectiu?
A qui beneficia la proposta?
Per què tantes presses?
Per què modificar allò que es va aprovar al gener?
Tu saps el que es vota?
Tens la fitxa de funcions i l’organigrama?
Han recollit alguna cosa d’allò que vas reclamar?

TENS LES COSES CLARES?
NO ET DEIXIS ENGANYAR
Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Mollet del Vallès, 29 de juny de 2009

No hay comentarios: